Luftvägsinfektioner

En luftvägsinfektion kan orsakas av antingen virus eller bakterier och delas in i två typer. En övre luftvägsinfektion är infektioner i öron, näsa, hals och bihålor, en vanlig förkylning helt enkelt. Nedre luftvägsinfektioner är infektioner i luftrör, bronker och lungvävnad. De är ofta mer segdragna och det kan ta några veckor innan du blir helt frisk.

Symtom

Luftvägsinfektioner kan ge olika symtom, till exempel förkylning med hosta, feber och ont i halsen som blir värre efter fyra till fem dagar, smärta vid djup inandning, slemhosta, andfåddhet utan ansträngning, feber med frossa eller skakningar, andningsproblem samt yrsel och förvirring. 

Orsak

Du kan få lunginflammation av olika orsaker. Det vanligaste är bakterier eller virus. Lunginflammation kan drabba ena lungan eller båda lungorna. Pneumokocker ligger bakom mer än hälften av alla lunginflammationer. Även olika virus kan orsaka lunginflammation. Några virus som ofta ger lunginflammation hos vuxna är exempelvis influensavirus och RS-virus. 

Behandling

Luftvägsinfektionen läker oftast av sig själv om det är orsakat av ett virus. Vid en bakteriell infektion är den vanligaste behandlingen antibiotika. Vilket läkemedel du får beror på vilken bakterie som har orsakat luftvägsinfektionen.

Källa: 1177

Egenmonitorering vid luftvägsinfektion

De flesta luftvägsinfektioner, som exempelvis vanliga förkylningar, behöver inte monitoreras. Men om du sökt vårdcentral och din vårdgivare av någon anledning vill följa upp din sjukdom kan det ibland med fördel göras i hemmet. Exempel kan vara den nu aktuella covid-19 som man inte vill ha in i vården i onödan.

Om du monitoreras för en luftvägsinfektion kommer du få ett formulär utskickat till dig i en mobilapp, där du ska besvara frågor om symtom på luftvägsinfektion. När du svarar på formuläret registreras resultatet i appen och förs automatiskt över till din vårdgivare. I appen kan du även se tidigare besvarade frågeformulär om luftvägsinfektion. Om svarsresultatet på frågeformuläret visar att du har allvarliga symtom får din vårdgivare en notis om detta och kan kontakta dig för eventuella åtgärder.

Kolla om du kan få tillgång till egenmonitorering här.