Inför valet 2022: Hur ser regionpartierna på egenmonitorering?

Hur ser regionpolitikerna på egenmonitorering? Vården är en av huvudfrågorna inför valet 2022 och det är regionvalet - den blå lappen - som avgör hur vården kommer se ut där du bor. Vi har frågat riksdagspartiernas regionpolitiker hur de ser på vårdköer och egenmonitorering som lösning i deras region.

Trots olika resonemang mellan de partier som valt att svara på våra frågor så finns det en gemensam nämnare mellan partierna - alla tror på egenmonitorering som lösning.

Riksdagspartier från fem regioner har valt att svara på våra enkätfrågor, läs svaren under respektive region: 

  • Kronoberg
  • Västerbotten
  • Västernorrland
  • Södermanland
  • Östergötland

Region Kronoberg

Hur ställer ni er till egenmonitorering, är det något ni skulle prioritera för att minska vårdköerna?

SOCIALDEMOKRATERNA svarar:

Vi är positiva till mer egenmonitorering! Det kan säkert leda till minskade vårdköer men vi är framförallt positiva till det eftersom att det kan underlätta vardagen för många patienter. Vården måste alltid utgå från patientens behov och önskemål och vi vet att många patienter efterfrågar egenmonitorering idag. Den här mandatperioden har vi socialdemokrater exempelvis lagt förslag om och fått igenom att patienter med blodförtunnande läkemedel i Region Kronoberg ska kunna välja egenmonitorering. Med det sagt tycker vi också att det är viktigt att de patienter som inte känner sig bekväma med egenmonitorering ska kunna välja bort det.

MODERATERNA svarar: 

Vi har gjort en upphandling av egenmonitorering som vi kommer att använda så snart den är klar.

Vad är den viktigaste åtgärden för att minska vårdköerna inom primärvården i er region?

SOCIALDEMOKRATERNA svarar:

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för patienterna. Därför anser vi att den viktigaste åtgärden för att minska köerna är att lösa personalförsörjningen på kort och lång sikt. Det är både en stor fråga och för oss socialdemokrater den viktigaste frågan i Region Kronoberg. Utan medarbetare – ingen vård.

Fler behöver söka sig till vårdyrken istället för från. Ska vi lyckas med det behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras. Vårt viktigaste förslag är därför att förbättra regionens personalpolitik som helhet. Det kommer vara vårt fokusområde om vi vinner valet.

Några av våra förslag för en bättre personalpolitik i Region Kronoberg:

  • Regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner.
  • Fler personalförmåner: arbetsskor, högre friskvårdsbidrag och rabatt i kollektivtrafiken.
  • Fler medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling och vidareutbildning med arbetsgivarens stöd.

MODERATERNA svarar: 

Vi kommer fortsätta att ta hjälp av andra regioner och aktörer för att korta köerna, samtidigt som vi gör vad vi kan för att öka vår egen kapacitet.

Region Västerbotten

Hur ställer ni er till egenmonitorering, är det något ni skulle prioritera för att minska vårdköerna?

KRISTDEMOKRATERNA svarar:

Ja. Primärvården bör utvecklas till det som brukar betecknas som närsjukvård där strävan är att all vårdkompetens samlas kring den enskilde patienten. Kristdemokraterna ser väldigt positivt på utvecklingen av egenmonitorering. Vi vill att vårdmötet ska kunna ske per telefon, eller i form av ett digitalt eller fysiskt besök beroende på patientens behov. Digitala möten ska vara ett komplement och inte utesluta personlig kontakt vid vårdbesök. Det inkluderar att utöka möjligheterna för egenmonitorering när det är möjligt, för att kunna korta vårdköerna.

CENTERPARTIET svarar: 

Centerpartiet ser positivt på möjligheten till egenmonitorering och vill att det ska ingå som en del i digitaliseringsprocessen. Det är otroligt viktigt att vi tar tillvara de digitala möjligheterna som finns och detta är en av de viktigaste delarna i effektiviseringen av vården i Västerbotten. För oss som har långa avstånd och svårt att rekrytera personal så är detta en av lösningarna som vi absolut måste driva på.

SOCIALDEMOKRATERNA svarar:

Vi ser positivt på egenmonitorering, den stärker patienternas kontroll över sin egen hälsan och ger bättre förutsättningar för individanpassad behandling.

Hälso- och sjukvården har utmaningar med kompetensförsörjningen och kommer fortsatt att ha det framöver. Därför är det viktigt att vi utvecklar vården och använder oss av nya arbetssätt och ny teknik. Egenmonitorering är något vi behöver satsa mer på för att klara framtidens utmaningar och för att utveckla vården.

Vad är den viktigaste åtgärden för att minska vårdköerna inom primärvården i er region?

KRISTDEMOKRATERNA svarar: 

I Sverige är vården sjukhustung. En förhållandevis låg andel av vårdens resurser finns inom primärvården. Det innebär längre avstånd och längre väntetider för patienten och högre kostnader för samhället. Under de närmaste åren behöver en plan tas fram för hur primärvården ska byggas upp för att successivt kunna ta ansvar för en allt större andel av hälso- och sjukvården. Vi anser att det bör omprioriteras resurser till förmån för primärvården då vården i primärvården är både mer kostnadseffektiv och frigör resurser till slutenvården. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och belastningen på slutenvården samt länets hälsocentraler kan ge en adekvat vård snabbt och effektivt.

På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det behövs också en bättre kontinuitet. Om patienten hela tiden får träffa olika personer inom sjukvården bidrar det varken till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vårdresultat. Det ska finnas minst en hälsocentral i varje kommun. Likvärdiga villkor ska gälla för regionsdrivna och privat drivna hälsocentraler. Hälsocentraler med utökade öppettider och även kvällsöppet ska finnas för att avlasta akutmottagningarna samt för att patienterna ska få vård nära och av rätt kompetens.

CENTERPARTIET svarar: 

Region Västerbotten måste bli mycket mer resurseffektiv, det handlar dels om ekonomin men faktiskt mest om personalen. Omställningen som ska göras, till en nära vård där patienten står i centrum, behöver drivas på ytterligare. Digitaliseringen behöver komma igång för att frigöra tid för personalen. Arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Västerbotten måste förändras dramatiskt, från den hierarkiska styrningen som idag bakbinder utveckling och framåttänkande till en faktisk tillitsbaserad styrning där personal och chefer tillsammans kan planera och effektivisera sina resurser på bästa sätt.

SOCIALDEMOKRATERNA svarar: 

Vi tror att vi måste arbeta på flera sätt för att avlasta primärvården. Bland annat vill vi bygga ut den digitala ingången till primärvården. På det sättet kan vi se till att de som söker vård, snabbt får svar och hamnar på rätt vårdnivå. När fler kan få kontakt med vården digitalt, frigörs mer tider för de som inte har tillgång till digitala hjälpmedel. 

Region Västernorrland

Vad är den viktigaste åtgärden för att minska vårdköerna inom primärvården i er region?

LIBERALERNA svarar:

Den enskilt viktigaste frågan långsiktigt är omställningen till Nära vård. Att göra primärvården så attraktiv så att fler vill arbeta där och vara med i utvecklingen med nya arbetssätt för att möta det ökade vårdbehovet  

CENTERPARTIET svarar:

Kompetensförsörjningen är avgörande. Vi vill göra det attraktivare att arbeta i primärvården med både konkurrenskraftiga löner och en hälsosam arbetsmiljö. Vi vill även tillföra primärvården i Västernorrland, som är underfinansierad, 50 miljoner kronor extra.

MODERATERNA svarar: 

Moderaterna i Region Västernorrland föreslår att man inför kvälls- och helgöppna hälso- och vårdcentraler.  

Hur ställer ni er till egenmonitorering, är det något ni skulle prioritera för att minska vårdköerna?

LIBERALERNA svarar:

Den mest nära vården är den som patienten kan ge sig själv. Det är för oss Liberaler självklart att vi ska göra allt vi kan för att de patienter som vill och kan, ska få den möjligheten.

CENTERPARTIET svarar:

Vi ställer oss positiva till egenmonitorering som en del i arbetet för en en ökad tillgänglighet till primärvården i Västernorrland

MODERATERNA svarar: 

Självklart, Moderaterna ser positivt på möjligheten till egenmonitorering.  

Region Södermanland

Vad är den viktigaste åtgärden för att minska vårdköerna inom primärvården i er region?

LIBERALERNA svarar:

Vi är positiva till egenmonitorering av flera skäl. Bättre informationsunderlag med tydliga indikatorer kan hjälpa vården att fatta bättre beslut och därmed minska behovet av rutinkontroller.

VÄNSTERPARTIET svarar:

Vi tycker att vården ska vara tidsenlig och moderniseras allt eftersom. Egenmonitorering kan helt klart vara en del men inte hela lösningen. Egenmonitorering är en bra lösning då den fungerar både tidssparande och miljömässigt. Det växande vårdbehovet behöver olika lösningar där digitala verktyg kan hjälpa på olika sätt.

Hur ställer ni er till egenmonitorering, är det något ni skulle prioritera för att minska vårdköerna?

LIBERALERNA svarar:

Vi vill införa ett husläkarsystem för att öka kontinuiteten i primärvården. Vidare önskar vi göra det möjligt att snabbt få tid på en vårdcentral genom en central bokningstelefon samt möjliggöra för läkare att öppna egna mindre praktiker.

VÄNSTERPARTIET svarar:

Tillgängligheten är viktig. Här tänker vi på att resurser måste till vartefter uppdrag och befolkning ökar. Vi behöver se över antalet Vårdcentraler så de harmonierar med befolkningsunderlaget. Vård ska ges efter behov. Tillgången till att få tid för kontakt med vården är viktigt.

Region Östergötland

Hur ställer ni er till egenmonitorering, är det något ni skulle prioritera för att minska vårdköerna?

SVERIGEDEMOKRATERNA svarar:

Sverigedemokraterna är positiva till egenmonitorering. Kan patienterna vara medskapare av sin egna vård så skulle det gynna såväl patienterna som personalen.

Den nära vården är en omställning som samtliga regioner i Sverige behöver gå mot för att förbättra patientautonomin inom vården.

MODERATERNA svarar: 

Egenmonitorering och andra digitala lösningar är utmärkt och avlastning och som komplement till primärvården. Att skala upp egenmonitoreringen är bra och välkommet!   

CENTERPARTIET svarar: 

Centerpartiet är positiva till och driver på för att egenmonitorering ska användas oftare i primärvården, då det är ett effektivt sätt att flytta vården närmare patienten men också frigöra resurser och på så sätt få ned vårdköerna.

MILJÖPARTIET svarar: 

Egenmonitorering erbjuds i Östergötland. Det är ett uppdrag i Treårsbudgeten 2023 att göra egenmonitorering till förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar i de fall det gagnar patienten. Det ger trygghet och minskar behovet av besök i vården.

Vad är den viktigaste åtgärden för att minska vårdköerna inom primärvården i er region?

SVERIGEDEMOKRATERNA svarar: 

Det behövs flera olika åtgärder som måste implementeras för att korta ned vårdköerna i Region Östergötland, dessa åtgärder måste även implementeras i symbios med varandra.

Det handlar om att ta bort vårt behov av bemanningsföretag, förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen, införa vårdgarantikanslier i Östergötland, förbättra den nära vården, etc.

CENTERPARTIET svarar:

De viktigaste åtgärderna är att skjuta till mer resurser till primärvården och att säkerställa att patienterna garanteras en fast läkarkontakt.

MODERATERNA svarar: 

Vår viktigaste åtgärd för att få ordning på vårdköerna är satsningar på personalen, det är vår viktigaste resurs och har våra medarbetare rätt kompetens, höjt OB-tillägg, kontinuitet och bra arbetsmiljö är chansen större att verksamheten blir mer effektiv och framförallt stannar medarbetarna kvar hos regionen.

MILJÖPARTIET svarar:

Ökat antal allmänläkare och införandet av förändrade arbetssätt bland annat genom att använda digitala verktyg. Mer förebyggande insatser.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Egenmonitorering använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies